# خدای_ما

یاجلیل و...یاجمیل...

که تویی اینجا... هم همه... و... آنجا...!   خدایا...! حواستبهمونباشه... فراموش نشیم یه وقت...! ... و اما کلامی با تو... که مسلمانی یدک کشی...! بفریادها... هم گنبدش نشانه...!! لیک ن... نه باشاره... که گلوله...!   آری با ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید