چشم نباید که فرو بست شیخ...!

آری شیخ...!

آری جنیدی...!

آری بغدادی...!

بهلول...

همه راست گفت او...

لیک ن...

گاه طعام...

چشم نباید که فرو بست...

هم...

سایه باید...

که دیدن...

.

جسارت کودکانه ام تو ببخش...

آری کلیددار با تو گفتم...

مادری متولد شده میدانی...!

تبریک...

تبریک...

تبریک...

                                                                      "همسایه..."

تقدیم می کنم به گرافیکیا.هنرمندا.آقا و خانم عاکّاس باشی...

و نازنین جووووووووووون...

اینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننقد...

/ 0 نظر / 15 بازدید