همنیشاشنوشبودوهمنوشاشنوش...

و اینکه...

نظام جمهوری اسلامی...

هم راه است و هم معیار...

راه است...

بدین معنی...

که می باید که پیموده شود...

و معیارست و هم ملاک...

ازین لحاظ که باید...

بر مبنای آن ارزیابی شویم...

 

*کار تا ثانیه ی آخر...

/ 0 نظر / 12 بازدید