یاجلیل و...یاجمیل...

که تویی اینجا...

هم همه...

و...

آنجا...!

 

خدایا...!

حواستبهمونباشه...

فراموش نشیم یه وقت...!

...

و اما کلامی با تو...

که مسلمانی یدک کشی...!

بفریادها...

هم گنبدش نشانه...!!

لیک ن...

نه باشاره...

که گلوله...!

 

آری با تویم ای بیخبر...!

گر نمی دانی بدان...

جمعی...

افسارت بدست..

تا آب ت دهند...

 

لیک     نه اینبار بعطش...

که قربانی ت...

 

تو اما...!

بیخبر...

 

آری آری بر سفره ی شامشان گفتند...

 

پس شنیده ای تو هم...؟!

 

راستی...!

بیخبر گر نیستی...!

با گنبدی چکار...؟!

 

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
ابراهیم

من تو را نمی سرایم ! تو … خودت در واژه ها می نشینی .. خودت قلم را وسوسه می کنی !! و شعر را بیدار می کنی !!