هی...

هی تلاش می کنند...

هی تلاششان را بیشتر می کنند...

تا بلکه بتوانند به هر روش ممکن که شده...

بقبولانند به این ذهن های بیدار...

که ایران خطر است ایران می خواهد که مسلط شود

و ازین گونه گزافه گویی ها...

و نمی دانند که این اندیشه ها...

و این افکار متعالی...

از بندشان جسته...!

و فریفتنی نیستند دیگر...!

این ذهن های بیدار...

و نه خفته...

و نه خفته...

اینست عرض ما...

"کودکان گهواره"...

...

که ایران و ایرانی...

هر آنچه که خوبی می خواهد...

بر بشریت هم می خواهد...

و نه بر خود تنها...

 

و تو اما...

بدی ت چه بسیار با ما...

/ 1 نظر / 14 بازدید