الف...

نار...انار...

زهر...زهرا...

الف آغاز...

الف انجام...

آری همراهم...!

و نه "چوب الف" بر سر ما...!

که آسمانش نشان..

این "الف" اینجا...

                                                                              "تولدت مبارک بانو..."

                              "تقدیم مرحوم امیرحسین فردی"

      "صلواتی..."                                      

/ 0 نظر / 14 بازدید