تو وستا...! حالا بشه حالابشهههه...!

جریان حکمین...

عمرعاص ها...!

.

مواظب باشیم...!

.

به دو کیلو پسته هم...

ندهیم شناسنامه...

که فروشی نیست این هویت ما...

هم خندانش...

                                                                                    "پسته ی لال"

/ 0 نظر / 22 بازدید