نادیامان هم...

رفته اینک...

پیش آن دلدار...

تا بچیند او ...

گلی از گلستانش...

‌‌*

آری...

رفته او...

تا بوستان همان...

بهترین گلچین...

که چید روزی...

بهترین گلها...

ازان صحرای خشک...

*

آنجا ...

که رودی...

چون فرات هم...

نداشت آنروز...

از برای گلهاش...!

جرعه ای حتی...

*

و گلچین...

میبرد گلها...

باز از بین ما...

چه زیبا چیدنی...

                               "  روحش شاد"...

                                                             "  یادش گرامی"...

                                                                                 " می نشینیم بسوگش"...

                                     "تسلیت به اهالی سینما"...

                         " و بازماندگان "...سینما, سکوت صحنه, نادیا دلدارگلچین, سوگ