...

"رقیبی ...!

که خرسندست او...

بحضور "سندی"...!

و خشنودست او...

که مجالش مهیاست اینک...

تا بخرد...

رآیی بگزاف...

و بی حضورش حتی...!

او ...

نه رفیقست و...

نه رقیب...!

و نه هیچ شناختی حتی...

ز حضورش.داند او..

و نه دست روی دست باید...

که مسئولیم جملگی...

آری...

مسئولیم مسئول...

"من و تو"...

                                                                    "اعیادما...مبارک شما"طوفان سندی, انتخابات, رامنی اوباما, رقیب